ဧရာဝတီ မှသည်ကျောက်ဖရားသို့

alt  အရှင်ကောဝိဒ ( မန္တလေး ရဟန်းပျို )

{ အရှင်ကောဝိဒမှာ ကနေဒါ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သာသနာ့ မောဋိ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော် ဖြစ််ပြီး။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များဆီ၌ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စာရေးဆရာ သာကီသွေး ကလောင် အမည်ဖြင့်

ခရီးသွား ဆောင်းပါးများ ရေးသား၍ စာအုပ် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၀ နှစ်များ၌ မြန်မာနိုင််ငံလုံးဆိုင််ရာ ရဟန်းပျိုအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင််းရေးမှူးချုပ်တာဝန် ထမ်းဆောင်ဖူးသည့် အရှင်ဖြစ်သည်။ }

၁၆ -၇ – ၁၉၉၁ ရန်ကုန််် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်

မြန်မာနိိုင်ငံပိုင် (B.A.C) လေယာဉ်ပျံသည်် ခရီးသည်များကို တင်ဆောင်ကာ ဦးတည််ရာ ဖြစ််သော ထိုင််းနိုင််ငံ ဘန်ကောက်မြို့တော််ဆီသို့ တိမ်တိုက်များပေါ်မှ ဖြတ်ကျော်ကာ ပျံသန်းလျှက် ရှိလေသည်။

မြင်ကွင်းများသည်် တောများ၊ တောင်များ၊ မြစ်များကို ဖြတ်ကျော်််ပြီးနောက်် တမျိုးပြောင်းသွားပြီး လှပသော တိုက်တာအဆောက်အဦများ၊ စိမ်းမြစိုလွင်သော စိုက်ခင််းစိုက်ကွက်များကို မြင််လာရသည်။ တခါတရံတွင်် တိမ်တိုက်များ မိမိထိုင််နေရာ ပြတင််းတိုက်ဘေးမှ ဖြတ်ဖြတ်််သွားတတ်သေးသည်။ သွားကြပေအုံးတော့ဟု နှုတ်ဆက်သယောင် ရှိသည့််နှယ်။ မိမိသည်် တိမ်တိုက်များကို် ကြည့့််နေရင်း မိမိနိုင််ငံခြားသို့ ထွက််ခွါဖြစ််ခဲ့ပုံ အလုံးစုံ ပြန််လည်တွေးတောနေမိသည်။ ၁၉၈၇ နှစ််တွင်် မဇ္ဈိမဒေသ အိန္ဒိယသို့ ဘုရားဖူး ထွက််ခွါခဲ့ပြီးနောက်် ထိုခရီးစဉ််အကြောင်းကို “ ဧရာဝတီမှသည်် ဂင်္ဂါ ဟိမဝန္တာသို့” ဟူသောအမည်ဖြင့် ဘုရားဖူးခရီးစဉ်် စာအုပ်တအုပ်ကို ၁၉၈၉နှစ််တွင်် ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်ကို အကြောင်းပြု၍ ရန်ကုန်််မြို့မှ စာရေးဆရာ ဦးချစ််စံဝင််းနှင့်  အသိအကျွမ်း ဖြစ််ခဲ့ရပြီး သူ့ကို အကြောင်းပြုကာ ဤနိုင််ငံခြားခရီးစဉ်် ဖြစ််ပေါ်ခဲ့ရ ခြင််းဖြစ််သည်။ 

၁၉၉၀ပြည့်နှစ််၏ နေ့တစ််နေ့တွင်် မိမိရုံးထိုင််ရာ ပြည်ထောင််စုမြန်မာနိုင််ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုအဖွဲ့ချုပ်ပိုင် မြတ်ရတနာပုံနှိပ်တိုက်သို့ တကာတစ်ယောက် ရောက််််ရှိလာပြီး “သာကီသွေး” နဲ့တွေ့ပါရစေဆိုကာ မိမိတကာများဖြစ်ကြသော ကိုဝင််းကြည််၊ မဝင််းကြည်် ရေးပေးလိုက််သော လိပ်စာဖြင့် မိမိရှေ့မှောက်သို့ ရောက််််ရှိလာသည်။ မိမိက “သာကီသွေးဆိုတာ ဘုန်းကြီးပါဘဲ၊  ဘာကိစ္စရှိပါသလဲ” လို့မေးလိုက််််ပါသည််။ အဲဒီတော့မှ “ဟာ…… အတော််ဘဲ အရှင်ဘုရား တပည့်တော််ရဲ့ ဇနီးက မန္တလေးရောက်ရင် သာကီသွေး ဆိုတဲ့ စာရေးဆရာနဲ့ တွေ့ဖြစ်အောင်် တွေ့ခဲ့ပါလို့ မှာလိုက်ပါတယ်််ဘုရား။ တပည့်တော်က စာရေးဆရာချစ််စံဝင််းပါ” လို့အကြောင်းကြားပြီး လာရင်းအကြောင်းကို ပြောပါတော့သည်။ မိမိကလဲ နာမည်််ကြီး စာရေးဆရာ ဦးချစ််စံဝင််းကို တွေ့ချင််နေတာနဲ့ “ဂျီမ ပဲခင််းတွေ့သလို” အတော်ဖြစ်််သွားတော့သည်။ သို့နှင့် ဆရာဦးချစ််စံဝင််း အကူအညီီ၊ ကွယ်လွန််သူ ထိုစဉ်က သာသနာတော်် ထွန်းကားပြန့််ပွားရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်လွင်၏ အကူအညီီ၊ ဆရာမောင်ဆေးတိုက်််မိသားစုများ၏ အကူအညီီတို့ဖြင့် ဤခရီးစဉ််က်ို စတင််ခဲ့ခြင််း ဖြစ််တော့သည်။ White card ဖြည့်ပါဆိုပြီး လေယာဉ်မယ်က ပြောလိုက််တော့မှ သတိရကာ အတွေးစပြတ်သွားပြီး လာရင်းခရီးအစကို ပြန််လည်ရောက် ရှိသွားတော့သည်။   

 

နိုင််ငံခြားခရီးစဉ််အစမှာ

            ဆရာဦးချစ််စံဝင််း မိမိထံမှာ နေစဉ်အတွင််း မိမိကို သူ့က သွားလိုရာသို့ သွားနိုင််ရန််  ကားတစ််စီးနှင့် ဒရိုင်ဘာတစ််ဦး ပေးထားသည်။ သူစားဖို့အတွက်် မနက်စာကို မိမိရုံးထိုင်ရာ ပုံနှိပ်တိုက်မှာ စားစေပြီး ညနေစာအတွက်် မန္တလေးတောင််မှ တရုပ်မြန်မာမိသားစုဆိုင်မှ သူမပြန််မချင််း လာပို့ရန်် ပြောထားသဖြင့် ဦးချစ််စံဝင််းသည်် အေးအေးဆေးဆေးဖြင့် သူသွားလိုသောနေရာများသို့ သွားနိုင််ပြီး တွေ့လိုသော သူများနှင့်လဲ တွေ့နိုင််လေသည်။

            ဆရာချစ််စံဝင််းမပြန််ခင်် မိမိထံမှ လိုအပ်သော ကိုယ်ရေးရာဇဝင််များ တောင်းယူသွားပြီး ရန်ကုန်််မှာ မိမိအတွက််ပတ်စ်ပို့ ရရှိရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ မိမိကလဲ ကိုယ်တိုင်််မသွားနိုင်၊  မန္တလေးမှာလဲ တာဝန်တွေကများ ဖြစ််နေသည့််အတွက်် ပတ်စ်ပို့ရရှိရေးကိစ္စသည်် အကြောင်းကြားထားသည့််နေ့မှ ရေတွက်လျှင် (၅)လကျော် (၆) လအတွင််းသို့ ရောက်််််ရှိလာလေသည်။ သို့နှင့် ဦးချစ််စံဝင််းထံသို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်််မေးမြန်းရသည်။ မိမိသည်် ပတ်စ်ပို့ရရှိရေး ကိစ္စတွင်် တခါမှ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မလုပ်ဘူးသေးချေ။ အိန္ဒိယဘုရားဖူးခရီးစဉ််တုံးက မိမိတို့က ငွေသွင်းလိုက််ရုံသာရှိသည်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဘာမှလုပ်စရာမလို။ ဘုရားဖူးထွက််ခွါသည့််နေ့ နံနက် (၄)နာရီမှာ သက်ဆိုင်ရာ တိုးရစ်ဂိုက်များက ကိုယ့်ဆိုင်ရာ ပတ်စ်ပို့များကို လာအပ်ခဲ့တာဖြစ််သည်။  

 

ပတ်စ်ပို့ရပြီတဲ့

မိမိသည်် ပတ်စ်ပို့ ရရှိရေးကိစ္စတွင်် အနှောက်အယှက််ဖြစ်််မည့််််စိုးသဖြင့် တယ်လီဖုန်းကိုပင််် ကိုယ်တိုင်််မက်ိုင်တော့ဘဲ ပုံနှိပ်တိုက်စာရေးများနှင့် မိမိ၏ တပည့်ဦးပဥ္စင်းများကို ကိုင်ခိုင်းထားရသည်။ မိမိအား လာရောက်််််စောင့်ရှောက်နေသော အမှတ််(၁)ထောက််လှမ်းရေးတပ်မှ တပ်ကြပ််ကြီးကိုလူလေးအားလဲ မိမိနိုင််ငံခြားသို့ လေ့လာရေးခရီးထွက််မည့်််ဖြစ်််သဖြင့် လိုအပ်သောအကူအညီီများ ပေးပေးပါရန်် ပြောထားရသည်။ မိမိထံ အစောင့်အနှောက်် ရှိနေခဲ့သည််မှာ (၃) လကျော် ရှိသွားလေပြီ။ ထိုသို့နေစဉ် ၁၉၉၁ ခုနှစ််- ဂျူလိုင်လဆန်းထဲ၌ ဆရာဦးချစ််စံဝင််းထံမှ “အရှင်ဘုရား ပတ်စ်ပို့ရပြီ။ ပြင််ဆင််စရာရှိတာ ပြင််ဆင််ပြီး ရန်ကုန််ကို ဆင််းခဲ့ပါတော့”ဟု ဆရာဦးချစ််စံဝင််းထံမှ တယ်လီဖုန်းဆက်လာသဖြင့် မိမိလဲ လိုအပ်သော ပစ္စည်းပစ္စယများ ပြင််ဆင််ပြီးနောက်် မန္တလေးမြို့ တောင်ပြင််၊ ညောင်ကန််တိုက်၌ သီတင််းသုံးလျှက်််ရှိသော စာချအကျော် ပြည်ထောင််စု မြန်မာနိုင််ငံလုံးဆိုင်ရာရဟန်းပျိုအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌချုပ်ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာပဏိ္ဏတ ဘဒ္ဒန္တ ဉာဏာဝရ မဟာထေရ်ထံသို့ သွားရောက်ကန်တော့ကာ မိမိအား ပြည်ထောင််စု မြန်မာနိုင််ငံလုံးဆိုင််ရာ ရဟန်းပျိုအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင််းရေးမှူးချုပ်တာဝန်မှ တစ််လတိတိ နားခွင့်ပေးပါရန််နှင့် အဖွဲ့ပိုင် မန္တလေးတောင် မြတ်ရတနာပုံနှိပ်တိုက် အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်များကိုလဲ ဆရာတော််ဘုရားအား ခေတ္တပြန််လည်လွှဲအပ်ကြောင်း အကြောင်းကြားထား စာတင််ပြီးနောက်် ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံများဖြင့် ပစ်မှားမိခဲ့ပါက ထိုအပြစ်တို့မှ သည််းခံခွင့်လွှတ်တော််မူပါရန်် တောင်းပန်ကန််တော့ အကြောင်းကြားထားရပါသည်။ ဆရာတော််ကြီးသည်် အနေအထိုင််ရိုးသားပြီး စာချကောင်းသဖြင့် စာသင်သား လောကမှ သံဃာတော််များ၏ ကြည််ညိုမှုကို ခံရလေသည်၊ ပြီးတော့ မိမိ၏ ဓမ္မာစရိယတန်းစာဝါ စာချဆရာလည်း ဖြစ််သည်။        

 

မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့

            အဖွဲ့ချုပ်ဆရာတော််ဘုရားကြီးအား ကန်တော့ပြီးနောက်် နောက််တနေ့တွင်် မြို့နယ်သံဃာ့ နာယကအဖွဲ့ဥက္ကဌဆရာတော်် ဘဒ္ဒန္တဝရုဏထံသို့ သွားရောက်််််ပြီး “တပည့်တော်် နိုင််ငံခြားသို့လေ့ လာရေးခရီးထွက််မည့်််ဖြစ်််၍ မြို့နယ်သံဃနာယက်အဖွဲ့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများမှ တစ်လတိတိ အနားယူခွင့်ပေးပါရန််” ဟူ၍အကြောင်းကြားထားပြီး စာတင််ခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက်် ကျောင်းရှိ သံဃာတော်များအားလည်း နိုင််ငံခြားသို့ တစ််လခရီးအဖြစ်် လေ့လာရေးသွားမည်ဖြစ်၍ ကျောင်းကိစ္စအဝဝကို ဦးကောဝိဒ (မြင််းခြံ) အားလည်းကောင်း၊ စာပုံနှိပ်တိုက် အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်များကို ဦးပညာဇောတ နှင့်် ဦးဥက္ကံသတို့အား လည်းကောင်း၊ မန်နေဂျာ ဦးချစ််ဦးအား လည်းကောင်း လွှဲအပ်လိုက်််ပါသည်။

            သံဃကိစ္စများ ပြီးဆုံးပြီးနောက်် မြို့တွင််းမှ မိမိ၏ မိဘများသဖွယ် အားကိုးအားထားပြုရသော ၀ါးတန်းဦးအေးမောင်နှင့်ဒေါ်လှမေ၊ ဒေါ်ကျင်ရွှေနှင့်မတူးတို့ (ယခုကွယ််လွန််ကြကုန််) မိသားစု၊ ဆိုင်းတန်းမှ ကိုတင််ဝင််းတို့မိသားစု အစရှိသည််များနှင့် မန္တလေးတောင်ခြေမှ ဆွမ်းတကာ၊ တကာမ များတို့အား အသိပေးပါသည်။ တကာကြီးဦးအေးမောင်၊ ဒေါ်လှမေတ်ို့မှ မြန်မာငွေ (ကျပ်၅၀၀၀) နှင့် ကိုတင််ဝင််းမိသားစုတို့က မြန်မာငွေ(ကျပ်၅၀၀၀)နှင့် အခြားသော တကာ၊ တကာမများပါ လမ်းစရိတ်အတွက် ၀ုိင်းဝန်း လှူဒါန်းလိုက်ကြရာ မြန်မာငွေ(ကျပ်် ၃၅၀၀၀)ကျော် ရရှိသည််ဟု မိမိ၏ လက်ထောက််ဦးပညာဇောတ (ယခုု မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့ အတွင််းရေးမှူး)က အကြောင်းကြားထားပါသည်။  

 

ကျေးဇူးတင််မိ

            မန္တလေးမှ ကိစ္စအဝဝပြီးစီးပြီးနောက်် ၁၉၉၁ခုနှစ််-ဂျူလိုင်လဆန်းတွင်် ရန်ကုန်သို့ ဘီအေစီ လေကြောင်းဖြင့် ဆင််းခဲ့သည်် ။ မိမိသည်် လိုက်ပို့ကြသော ဦးပညာဇောတ၊ ဦးဥက္ကံသနှင့် စာရေး ကိုမောင်မောင်၊ ကားဒရိုင်ဘာ ကိုဘကျော်တို့အား နှုတ်ဆက််ကာ လေယာဉ်ပေါ်သို့ တက်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်််သို့ ရောက်််သောအခါ ဆရာမောင် ဆေးတိုက််မန်နေဂျာ ကိုကျော်မြင့့်နှင့် ကိုစောချစ််သိန်းတို့က လာရောက်််ကြိုဆိုသည််။

            ရန်ကုန်််သို့ ရောက််ပြီးနောက်် ဆရာဦးချစ််စံဝင််းနှင့် ဆက်သွယ်ကာ နိုင််ငံခြားခရီးအတွက်D-form ဖြည့်ခြင််း။ F.T.B ခေါ် နိုင််ငံခြားကူးသန်းရောင််းဝယ်ဘဏ်သို့သွားကာ ငွေလဲခြင်းကိစ္စတို့ကို ဆောင်ရွက်ရသည်။ ဆရာဦးချစ်စံဝင်းကတော် ဒေါ်မော်မော်က မိမိအား အနောက်တိုင်းစတိုင် ဆွမ်းတနပ်ကပ်သည်။ ရန်ကုန်််တွင်် လုပ်စရာရှိသည်များကို လိုက််လံဆောင်ရွက်ပေးသော ဆရာဦးချစ််စံဝင်း နှင့် ဒေါ်မော်မော်တို့အား ကျေးဇူးအထူး တင််ရှိပါကြောင်းနှင့် တသက်တာ မမေ့နိုင််ပါကြောင်းကို ထပ်လောင်းဖေါ်ပြပါရစေ။ မိမိဘက်က လူမှုရေး နားမလည်၍ ချို့ယွင်းချက်များ ရှိခဲ့ပါကလဲ ခွင့်လွှတ်ကြပါရန်် ထပ််မံတောင်းပန်အပ်ပါသည်။   

 

 

ရန်ကုန််နောက်ဆုံးနေ့များ

 ပတ်စ်ပို့ထုတ်ပြီးနောက်် သာသနာရေးဦးစီးဌာနသို့သွားပြီး နိုင််ငံခြားခရီးစဉ််အတွက် လိုအပ်သော နိုင််ငံခြားငွေ ဒေါ်လာထုတ်ခွင့်ပြုရန််အတွက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးအံ့မောင်နှင့် တွေ့ရသည်။ ထိုအချိန်က ဦးအံ့မောင်မှာ အစည်းအဝေးတစ််ခုသို့ ရောက်််နေသဖြင့် မိမိနှင့်ဦးချစ််စံဝင််းတို့ သူ့နောက််သို့လိုက််သွားပြီး ထိုင်စောင့်နေကြရသည်။ အစည်းအဝေးမှ ထွက််လာသောအခါ မိမိကို နှုတ်ဆက်ပြီး သူ့ရုံးသို့ လိုက်ခဲ့ပါရန်် ခေါ်သဖြင့် မိမိတို့ လိုက်သွားကြသည််။ ဦးအံ့မောင် ရုံးခန်းသို့ ရောက်််သောအခါ ဦးအံ့မောင်က သူ့မကျေနပ်ချက််််များကို ပထမ ထုတ်ဖေါ်ပြောပြပြီးမှ မိမိအတွက် နိုင််ငံခြားငွေ (ဒေါ်လာ ၄၀၀) လဲခွင့်ပြုကြောင်း ထောက်ခံစာ ရေးပေးလိုက််ပါသည်။ မိမိတို့နှင့် ဦးအံ့မောင်မှှာ ရင်းနှီးသူများ ဖြစ်ကြသည့််အကြောင်းက သူ့မကျေနပ်ချက််များကို ထုတ်ဖေါ်ပြောခြင််းဖြစ််သည်။  

            ဦးအံ့မောင် ရုံးခန်းမှ ထွက််ခွာလာခဲ့ပြီးနောက်် နိုင််ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ရုံးခန်းသို့ သွား၍ ခွင့်တောင်းခြင်းနှင့် ဩဝါဒခံယူခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရသည်။ မိမိသည်် မန္တလေးအနောက်မြောက်မြို့နယ် သံဃနာယက အဖွဲ့ဝင်နှင့် နိုင််ငံတော်် သံဃသမ္မုတိရ သံဃကိုယ်စားလှယ် ဖြစ််နေသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အခွင့်တောင်းရခြင််း  ဖြစ််သည်။    

 

ဆရာတော်ကြီးများဩဝါဒ

            ဆရာတော်ကြီးများက မိမိအပါအဝင်် နိုင်ငံခြားထွက်မည့် ရဟန်းတော်များအား “နိုင်ငံခြား မှာရောက်သည့််အခါ ကိုယ့်လူမျိုးနှင့်ကိုယ့်ဘာသာကို ထိခိုက်စေမည့် အပြောအဆိုအပြုအမူများ မပြုလုပ်ကြရန််နှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သဒ္ဒါတရားဖြင့် သိက္ခာပုဒ်များကို စောင့်ရှောက် နေထိုင််သွားကြရန်် မှာကြားပါရစေ”ဟုဆိုပြီး စာရွက်တွင်် ရှောင်စရာများအတွက် ၀န်ခံကတိလက်မှတ် ရေးထိုးကြရပါသည်။ မိမိတို့သည်် ဆရာတော်ကြီးများအား ကန်တော့ပြီးနောက်် မိမိအား နိုင််ငံခြားသို့ထွက််ခွာရန်် အကြိမ်ကြိမ် အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့သော လားရှိုးမြို့၊ မြို့လယ်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်် နိုင််ငံတော် သံဃမဟာနာယက ဘဒ္ဒန္တကုဝိန္နာစာရ ဆရာတော်ကြီးအား သွားရောက်ကန်တော့ နှုတ်ဆက်လိုက်််ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် ရုံးထိုင််ရန် အလှည့်ကျသဖြင့် ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေသို့ လာရောက်ခါ သီတင််းသုံးနေခြင်းဖြစ််သည်။ ဆရာတော်ကြီးနှင့်မိမိသည်် ၁၉၈၇ခုနှစ်် ဘုရားဖူးရာသီ ဗုဒ္ဓဂါယာဘုရားဖူးခရီးစဉ် အမှတ််(၇၂) တွင် အိနိ္ဒယသို့ အတူဘုရားဖူးထွင်ခဲ့ကြပြီး ဘုရားဖူးခရီးစဉ် မှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုလဲ ဆရာတော်ကြီး၏ တိုက်တွန်းချက်အရ မိမိကရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ််သည်။ မိမိအပေါ်မှာ အလွန်စေတနာထားသော ဆရာတော်ကြီးဖြစ််ပါသည်။    

            ဆရာတော်ကြီးက “အေး ဦးကောဝိဒရေ ဘုန်းကြီးကတော့ အရှင်ဘုရားခုလို နိုင်ငံခြားထွက််တာကို သဘောကျတယ်၊ အတွေ့အကြံုတွေ များများစု၊ ပြီးတော့ စာအုပ်ပြန််ရေး၊ ဒို့တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိတာပေါ့၊ ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားမှာ နာမည်မပျက်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းပြီးနေ၊ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး ဘာသာနဲ့ သာသနာကို မထိခိုက်စေနဲ့။ ဘုန်းကြီးမှာချင််တာ ဒါဘဲ” ဟု အမိန့်ရှိပါသည်။ မိမိသည်် ဆရာတော်ကြီးများ၏ ဩဝါဒများကို ဦးထိပ်ရွက်ပန််ဆင််ကာ ဆရာဦးကျော်လွင်ရုံးထိုင််ရာ သာထွန်း ပြန့််ညွန် ရုံးချုပ်သို့ သွားရောက််ခါ မိမိ၏ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဆရာတူ တပည့်လည်းဖြစ်၊ ငယ်ဆရာလည်းဖြစ််ခဲ့သော သာထွန်း/ပြန့်ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်လွင်အား နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာက “ဦးပဥ္စင်း နိုင်ငံခြားမှာ ရောက််တဲ့အခါ ကိုယ့်သိက္ခာကို လုံအောင် ထိန်းပါ။ မှတ််စရာရှိတာမှတ််ပါ။ လေ့လာပါ” ဟု မှာကြားလိုက်ပါသည်၊ ဆရာသည်် မိမိနိုင််ငံခြားထွက််မည့်ကိစ္စတွင် လက်မှတ်ထိုးသည့််နေရာကအစ ရန်ကုန်မြို့တွင်် နေရေးထိုင်ရေးကအစ ကူညီခဲ့သော ကျေးဇူးရှင်တစ်ယောက်ပါပေ။         

 

သိပ်ပူလွန််းတဲ့ ရန်ကုန်််

            မိမိနိုင််ငံခြားသို့ ထွက််ခွာမည့့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်် ဂျူလိုင်လ…။ ရန်ကုန််် ရာသီဥတုသည် ပူသည််ဟု နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်သော မိမိဇာတိမြို့ မန္တလေးကပင်် အရှုံပေးရလောက်အောင် ပူလှလေသည်။ မိမိတည်းခိုရာ ကျောင်းဖြစ််သော ဂန္ဓာရုံကျောင်းတွင်် မနေနိုင်တော့။ ပူလွန်းသဖြင့် အိပ်မရ၊ စားမရနှင့် Dehydrate ဖြစ်လာကာ နုံးခွေလာသဖြင့် ဆရာဦးကျော်လွင်ကို အကူအညီ တောင်းရတော့သည်။ ထိုအခါ ဆရာဦးကျော်လွင်က ဦးဇင်းရေ ရန်ကုန်သာသနာ့တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခချူပ် အဆောင််မှာ သွားနေရမယ်၊ ပါမောက္ခချူပ် မခန့်ရသေးတဲ့အတွက် အဲဒီအခန်းအားနေတယ် ဆိုပြီး အဲဒီကို ပို့ပေးပါတယ်၊ ပါမောက္ခချုပ် အဆောင်က အပေါ်ဆုံးထပ််မှာရှိပြီး လေးအေးစက် အသစ်စက်စက်  တပ်ထားပါတယ်၊ အိမ်သာရေချိုးခန်းပါ တွဲပါပြီး ဧည့်ခန်းလည်း သပ်သပ်ပါရှိသဖြင့် အဆင််ပြေသည်။ မိမိရဲ့ အခြားတဖက်က အခန်းထဲမှာ သီရိလင်္ကာက ဆရာတော်ကြီးဦးသိဂ္ဂဝ တည််းခိုလျှက််ရှိသဖြင့် မိမိ သွားရောက််ကျိန်းလိုက်တော့သည်။ လေအေးစက်ပါသော အခန်းထဲရောက်််ပြီးမှပဲ နေသာထိုင််သာ ရှိသွားတော့သည််။   

 

တပည့်တော်် တောင်းပန််စရာရှိတယ်

            ပါမောက္ခချုပ်အဆောင််မှာ ဆရာဦးကျော်လွင်ကောင်းမှုှုဖြင့် ချမ်းချမ်းသာသာနေရစဉ် အောက်ထပ်မှ ထိုစဉ်က ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်် ဦးပဏ္ဍိတဘိ၀ံသ တက်လာပြီး “ဘုန်းကြီးဦးကောဝိဒက တောင်းပန်စရာရှိတယ်၊ အဲဒါကတော့ တပည့်တော်် မြတ််မင်္ဂလာစာစောင်မှာ လစဉ်ရေးနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဂယာ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်် အကြောင်းမှာ အရှင်ဘုရားရဲ့ ဧရာဝတီမှသည်် ဂင်္ဂါ ဟိမဝန္တာသို့ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှ အချို့ ဓါတ်ပုံံုများက ထည့်သုံးထားပါတယ်၊ တပည့်တော််သွားခဲ့စဉ်က ဓါတ်ပုံံမရိုက်ဖြစ််ခဲ့လို့ပါ” ဟု တောင်းပန်စကား ဆိုပါသည်။ ဒါ….သူတော်ကောင်းတို့ ထုံးစံပါ။

 

                                                 မကြာမှီ ဆက်လက် တင်ဆက်ပါမည်…….. { အယ်ဒီတာ အဖွဲ့ }

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here